Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 8 Đang online
  • 1 Thuong Huynh
  • 2 Người Mua Vui
  • 3 Dương Đức Anh
  • 4 Văn Xeng
  • 5 Hết Tiền
  • 6 Duy Lập
  • 7 Công Luận
  • 8 Hoàng NAnh
  • 9 Nguyễn Hoàng Sang
  • 10 Phạm Đình Đạt

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Thuong Huynh #27823 Chưa Rank Không Rank 46 13 80.000đ Cách đây 24 giờ
2 Người Mua Vui #27814 Chưa xác định Không Rank 14 1 15.000đ Cách đây 1 ngày
3 Dương Đức Anh #27789 Chưa Rank Không Rank 74 24 120.000đ Cách đây 2 ngày
4 Văn Xeng #27808 Bạc III Vàng 52 23 80.000đ Cách đây 2 ngày
5 Hết Tiền #27816 Chưa Rank Không Rank 101 17 100.000đ Cách đây 2 ngày
6 Duy Lập #27815 Chưa Rank Không Rank 66 21 80.000đ Cách đây 2 ngày
7 Công Luận #27761 Bạc III Không Rank 148 69 400.000đ Cách đây 3 ngày
8 Hoàng NAnh #27812 Chưa xác định Không Rank 21 2 15.000đ Cách đây 3 ngày
9 Nguyễn Hoàng Sang #27801 Chưa Rank Không Rank 23 4 50.000đ Cách đây 4 ngày
10 Phạm Đình Đạt #27809 Chưa Rank Không Rank 25 4 40.000đ Cách đây 4 ngày
11 Nào's Mình Cùng's Đi #27806 Chưa Rank Không Rank 35 11 50.000đ Cách đây 5 ngày
12 Thanh Phương #27785 Chưa Rank Không Rank 20 7 70.000đ Cách đây 5 ngày
13 Đại Lê #27804 Chưa xác định Không Rank 28 8 40.000đ Cách đây 5 ngày
14 Đại Lê #27796 Chưa Rank Không Rank 21 2 40.000đ Cách đây 5 ngày
15 Minh Dũng #27740 Chưa xác định Không Rank 40 5 70.000đ Cách đây 6 ngày
16 Công Luận #27802 Chưa Rank Không Rank 23 7 50.000đ Cách đây 6 ngày
17 Nguyen Tuan #27799 Chưa xác định Không Rank 9 1 15.000đ Cách đây 7 ngày
18 Crych Nguyễn #27793 Chưa Rank Không Rank 66 16 80.000đ Cách đây 7 ngày
19 Phat Nguyen #27784 Chưa Rank Không Rank 81 7 80.000đ Cách đây 1 tuần
20 Arch Hoang #27795 Chưa xác định Không Rank 8 3 15.000đ Cách đây 1 tuần
21 Pham Lâm Tới #27786 Chưa Rank Không Rank 58 25 100.000đ Cách đây 1 tuần
22 Thanh Thiết #27794 Sắt II Không Rank 47 12 70.000đ Cách đây 1 tuần
23 Họ Trần Tên Tùng #27798 Chưa Rank Không Rank 43 5 50.000đ Cách đây 1 tuần
24 Đức Long #27770 Sắt I Không Rank 23 5 70.000đ Cách đây 1 tuần
25 Hình Bé #27787 Chưa Rank Không Rank 26 5 40.000đ Cách đây 1 tuần
26 Lã Minh Hải #27749 Chưa xác định Không Rank 24 1 40.000đ Cách đây 1 tuần
27 Long Huynh Van #27792 Chưa Rank Không Rank 32 6 50.000đ Cách đây 1 tuần
28 Ngáo Đá Da #27790 Chưa Rank Không Rank 36 9 50.000đ Cách đây 1 tuần
29 Nguyễn Ken #27783 Chưa xác định Không Rank 15 1 20.000đ Cách đây 1 tuần
30 Lê Đỗ Tấn Tài #27778 Chưa Rank Không Rank 44 15 70.000đ Cách đây 1 tuần
31 Nguyễn Ken #27762 Chưa Rank Không Rank 21 18 80.000đ Cách đây 1 tuần
32 Phat Nguyen #27759 Đồng II Không Rank 24 3 30.000đ Cách đây 1 tuần
33 Ninh Quang Huy #27791 Sắt I Không Rank 25 5 100.000đ Cách đây 2 tuần
34 Nguyễn Long #26637 Chưa Rank Đồng 146 53 300.000đ Cách đây 2 tuần
35 Tung Vu #27788 Chưa Rank Không Rank 31 6 40.000đ Cách đây 2 tuần
36 Nam Nguyễn #27768 Sắt I Không Rank 31 5 40.000đ Cách đây 2 tuần
37 Chu Thanh Giang #27658 Vàng IV Đồng 45 16 150.000đ Cách đây 2 tuần
38 Nguyễn Hải Đăng #27758 Chưa xác định Không Rank 23 1 30.000đ Cách đây 2 tuần
39 Phạm Hạc #27777 Sắt III Không Rank 121 43 200.000đ Cách đây 2 tuần
40 Hùng Phạm #27779 Sắt II Không Rank 54 23 80.000đ Cách đây 2 tuần
41 Nguyễn Trung Dũng #27769 Chưa Rank Bạc 33 14 60.000đ Cách đây 2 tuần
42 Quang Đỗ #27753 Đồng I Không Rank 65 19 80.000đ Cách đây 2 tuần
43 Nguyễn Trung Dũng #27775 Đồng III Không Rank 27 1 40.000đ Cách đây 2 tuần
44 Huỳnh Đức Trần #27771 Chưa xác định Không Rank 26 5 30.000đ Cách đây 2 tuần
45 trịnh công thành #27774 Chưa Rank Không Rank 29 5 40.000đ Cách đây 2 tuần
46 Thiên Quốc #27757 Chưa xác định Không Rank 12 1 15.000đ Cách đây 2 tuần
47 Phước Nguyễn #27766 Chưa xác định Không Rank 27 9 40.000đ Cách đây 2 tuần
48 Nguyễn Đình Thiệp #27773 Đồng III Không Rank 31 3 40.000đ Cách đây 2 tuần
49 V Tran Hoang #27751 Sắt III Không Rank 38 1 50.000đ Cách đây 2 tuần
50 Vinh Phong #27772 Chưa xác định Không Rank 17 2 20.000đ Cách đây 2 tuần